SPIDER-MAN INDIA #1 (2005) -VF/NM *KEY, 1st Pavitr Prabhakar*

SPIDER-MAN INDIA #1 (2005) -VF/NM *KEY, 1st Pavitr Prabhakar*

Mutant Beaver Comics

$74.99 

SPIDER-MAN INDIA #1 (2005) -VF/NM *KEY, 1st Pavitr Prabhakar*