DARTH VADER: Black White & Red #1 Takashi Okazaki Exclusive! (Ltd to ONLY 600 Sets)

DARTH VADER: Black White & Red #1 Takashi Okazaki Exclusive! (Ltd to ONLY 600 Sets)
DARTH VADER: Black White & Red #1 Takashi Okazaki Exclusive! (Ltd to ONLY 600 Sets)
DARTH VADER: Black White & Red #1 Takashi Okazaki Exclusive! (Ltd to ONLY 600 Sets)
DARTH VADER: Black White & Red #1 Takashi Okazaki Exclusive! (Ltd to ONLY 600 Sets)

Comic Corner

$29.99 

DARTH VADER: Black White & Red #1 Takashi Okazaki Exclusive SET! (Ltd to ONLY 600 Sets)